ระบบฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ดิจิทัล

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วิทยาลัยเทคนิคตรัง