งานบัญชี

การเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

– รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
– รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
– รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
– รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562
– รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
– รายงานงบทดลองประเดือนมีนาคม 2562
– รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562
– รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562
– รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562
– รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562
– รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562
– รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562

การเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

– รายงงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562
– รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
– รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562
– รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563
– รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
– รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563
– รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563
– รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563

การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
– งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562

->การเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561<-