สำรวจรายชื่อข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบศธ.02 ออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

สำรวจรายชื่อข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบศธ.02 ออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

เรียนครูที่ปรึกษาทุกท่าน
               ด้วยสอศ.ให้งานทะเบียนตรวจสอบข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบศธ.02 ออนไลน์ และดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิด เพศ ของนักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นการตรวจความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว งานทะเบียนขอความอนุเคราะห์ครูที่ปรึกษาดำเนินการดังนี้
1. ส่งขอมูลตามลิ้งนี้ให้นักเรียนนักศึกษาในที่ปรึกษาของท่านเพื่อตรวจสอบ
2. หากมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้นักเรียนนักศึกษาแจ้งผ่านครูที่ปรึกษา
3. ให้ครูที่ปรึกษาแจ้งงานทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูล ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น.
             ขอบคุณทุกท่านมาก

คลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *