แบบสำรวจข้อมูลเพื่อรับเงินบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง ปีการศึกษา 2564

แบบสำรวจข้อมูลเพื่อรับเงินบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง

 

1.แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปวช.1 นายสรายุทธ มาลา                    คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.2 นายกิจปราการ วังหีน               คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.3 นายภัทรดิษฐ์ ศรีประดิษฐศักดิ์  คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.1/1 นายธีรพงศ์ ชัยพงศ์วัฒนา    คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.1/2 นายเกียรติศักดิ์ เกตุพงศ์      คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.2/1 นายรัชนาท หวนสิน            คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.2/2 นายนายสนธยา เกื้อคีรี      คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

2.แผนกวิชาก่อสร้าง

ปวช.1 นายจุมพล ตันติบรรพกุล              คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.2 นายกฤปวุฒิ พรวรศักดิ์                คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.3 นางปณิตา จิตรละเอียด               คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.1 นายเอกราช สินภิบาล              คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.2 นายสรพงษ์ สุวรรณศร            คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

3.แผนกวิชาโยธา

ปวช.1/1 นายวันโชค บุญย่อง             คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.1/2 นายวันโชค บุญย่อง              คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.2 นางสาวอชรพร รองเดช                คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.3 นายทรงวุฒิ นาทะสิริ               คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.1/1 นางทัศมาตุ แพกุล              คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.1/2 นายรณกร พลวัฒน์             คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.2/1  นายชัยยันต์ สีวิน            คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.2/2  นายชัยยันต์ สีวิน            คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

4.แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

ปวช.1 นางนิศารัตน์ วัฒนกุล      คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.2 นายสุธี วีระพงศ์               คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.3 นายบัลลังก์ นวลนิ่ม          คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

5.แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

ปวช.1 นางนิศารัตน์ วัฒนกุล      คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.2 นายสุธี วีระพงศ์               คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.3 นายบัลลังก์ นวลนิ่ม          คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

6.แผนกวิชาช่างยนต์

ปวช.1/1นายปิยะนันท์ รักการและนางสาวอรวรรณ นิ่มดวง       คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.1/2 นายชนม์สวัสดิ์ อินนุรักษ์                                            คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.1/3 นายฉัตชัย บิลภัสร์                                                      คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.1/4 นายวีระทัย เพ็ชรทองและว่าที่ ร.ต.รณชัย เรืองพุทธ     คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.2/1นายพรศักดิ์ โสภาประดิษฐ์                                             คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.2/2 นายวุฒิชัย เพ็งสกุล                                                   คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.2/3 นายเกรียงไกร ไชยบุญ                                                  คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.2/4 นายพงศธร เรืองศรี                                                   คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.3/1นางอ้อมใจ ขวัญนิมิตร                                                 คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.3/2ว่าที่ร้อยตรีกิตติวงศ์ ศรีเมฆ                                      คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.3/3 นายพัฒนา หมื่นศรี                                                     คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.3/4 นายสมพงษ์ แซ่โค้ว                                                   คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.1/1นายกิตติวุฒิ ศรีเมฆ                                                    คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.1/2นายณรงค์ ฤทธิเดช                                                    คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.1/3นางนิศารัตน์ วัฒนกุล                                              คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.2/1นายกิตติวุฒิ ศรีเมฆ                                                  คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.2/2นายณรงค์ ฤทธิเดช                                                 คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

7.แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ปวช.1/1 นางอำไพ สุชาโต                          คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.1/2 นายพีรเพชร สินอนันต์                  คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.2/1 นายธวัช เดชทับ                          คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.2/2 นายณัฐพัฒน์ แสนสุข                   คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.3/1 นายกฤตนัน น้ำเจ็ด                      คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.3/2 นางสุดารัตน์ แสนสุข                   คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.1/1 นายสุเมธ สุธีรพาณิชย์               คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.1/2 นายอนิวรรตน์ เดชรัตน์               คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.2/1 นายวรปรัชญ์ นวนแก้ว               คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.2/2 นายนราพงษ์ อนุกูลพันธ์           คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

8.แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ปวช.1 กลุ่ม 1 นายทนงศักดิ์ แสงศรี                คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.1 กลุ่ม 2 นายพิน ช่วยเจริญ                    คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.1 (เทคนิคคอมฯ) นายธีรวัฒน์ เดชอรัญ   คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.2  นายปิติ สุนทรนนท์                             คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.3  นางโสภา หลงละเลิง                          คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.1  นายอนุวัฒน์ สุชาโต                          คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.2  นายวรพงศ์ แสนสิงห์                          คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

9.แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ปวช.1 นายสมชาย เรืองสม              คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.2 นายทิพวัฒน์ พรดำรงค์รัศมี   คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.3 นายนิกร ยิ้มสุด                      คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.1 นายพิรศักดิ์ ศิลวิศาล             คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.2 นายเสนอ ขุนพระบาท            คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

10.แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ปวช.1 นายสมพร ทองรักษ์              คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.2 นายชัยยัณห์ รุ่งเรือง             คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.3 นายสุรศักดิ์ ช่วยเรือง            คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.1 นายสมพล หอมระรื่น             คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

11.แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

ปวช.1 นายอเนก เชี่ยเท่า              คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.2 นางสาวอาบีด๊ะ นุ้ยเอียด     คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.3 นายสุรศักดิ์ เทพทอง        คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.1 นางสาวปิยะนุช เพชร์ฤทธิ์   คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.2 นางสาวมาลินี เห้งสีป้อง        คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

12.แผนกวิชาการบัญชี

ปวช.1/1 นางรำภู นพรัตน์                      คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.1/2 นางรำภู นพรัตน์                      คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.2/1 นางจีรนันท์ ดาราสุริยงค์          คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.2/2 นางสาวกนกพรรณ นวลงาม    คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.3 นางสาวธรวิรินทร์ พวงสอน       คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.1 นางสาวณัฐวดี ทองรักษ์   คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.2 นางสาวสุจินดา เต็มสังข์       คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

13.แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

ปวช.1 นางสาวรัตนา รุ่งเรือง                 คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.2 นางสาวละออง บุญสนิท             คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.3 นางสาวประภัสสร เพชรสุทธิ์      คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.1/1 นางสาวรัชเกล้า อนุกูลพันธ์     คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.1/2 นางสาวรัชเกล้า อนุกูลพันธ์       คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.2/1 นางสาวละออง บุญสนิท           คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.2/2 นางสาวละออง บุญสนิท           คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

14.แผนกวิชาการตลาด

ปวช.1 นางสาวกมลชนก พลเดช          คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.2 นางสาวอนัญญา รัตนพิบูรณ์     คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.3 นายพศกร สุวรรณทวี                คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.1 นางสาวณัฎฐิกา พัฒนประชากร    คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ (การจัดการโลจิสติกส์) 

ปวส.1/1 นายพศกร สุวรรณทวี             คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.1/2 นายพศกร สุวรรณทวี           คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.2/1 นายชัยฤทธิ์ บัวเพชร           คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.2/2 นายชัยฤทธิ์ บัวเพชร           คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

15.แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ปวช.1 นางสาววิมลวรรณ ซ้ายเสน    คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.2 นายชูเกียรติ คันฉ่อง              คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.3 นางจุฑามาศ คันฉ่อง               คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.1/1 นางสาวหัสทิวา จันทรเดิม      คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.1/2 นางนางทิพย์วดี พัฒนา         คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.2/1 นางอัษฎาพร บุญเมือง         คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.2/2 นางอัษฎาพร บุญเมือง           คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

16.แผนกวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ปวช.1 นางอรทัย เข็มทอง                    คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.2 นางสาวธิดารัตน์ เจริญสุข         คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.3 นางจิรภัทร์ อนุกูลพันธ์              คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.1 นางสาวกันยารัตน์ เหล่าตระกูล  คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.2 นางสาวปิยนาถ บูรณะภิรมย์       คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

17.แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ

ปวช.1/1 นางสาวอัญชลี เขาพรง               คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.1/2 นางสาววชิราภรณ์ รัตนรัตน์      คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.2/1 นางสาวจินดา หนูเหมือน           คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.2/2 นางสาววชิราภรณ์ รัตนรัตน์        คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.3/1 นางสาวจินดา หนูเหมือน             คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.3/2 นางสาววชิราภรณ์ รัตนรัตน์         คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.1/1 นางวริศา ทองนอก                    คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.1/2 นายวรกิจ ทองนอก                    คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.2/1 นางวริศา ทองนอก                   คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.2/2 นางสาวพรพนา ทับเที่ยง          คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

17.แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

ปวช.1 นางสาวชลิดา เส้งวุ่น                                                        คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.2 นางยุวรีย์ กรุณามิตรและนางสาวดารารัตน์ มัทมิฬ          คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวช.3 นางอินทิรา สุวรรณ                                                         คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.1 นางสาวสลิลทิพย์ นาเลื่อน                                              คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

ปวส.2 นางสาวจิรารัตน์ ด้วงนุ้ย                                                  คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *