เสื้อที่ระลึกสำหรับผู้สนใจ (วันนี้ถึง 13 ธันวาคม 2564) งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ (อวท.) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2564

เสื้อที่ระลึกสำ…