สูจิบัตรทักษะงา…
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โควตา ปีการศึกษา 2564

อ่านรายละเอียดเ…
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) โควตา ปีการศึกษา 2564

อ่านรายละเอียดเ…