ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2

อ่านรายละเอียดเ…
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โควตา ปีการศึกษา 2564

อ่านรายละเอียดเ…
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) โควตา ปีการศึกษา 2564

อ่านรายละเอียดเ…
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่พร้อมเครื่องมือวิเคราะห์ไฟฟ้าฯ

อ่านรายละเอียดเ…