1.ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ปรัชญา

วิชาชีพเด่น เน้นคุณธรรม ยึดมั่นบริการ สร้างงานสู่สากล

อัตลักษณ์

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เลิศล้ำบริการ

เอกลักษณ์

สร้างอาชีพ บริการสังคม

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเทคนิคตรังมุ่งมั่นในการบริหารจัดการการอาชีวศึกษา ให้ได้มาตรฐานระดับชาติ

สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพในทุกๆ ด้าน เพื่อสู่ความเป็นพลเมืองสากล

พันธกิจ

1.จัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพเน้นคุณธรรมนำวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.ร่วมมือกับสถานประกอบการองค์กรระดับท้องถิ่นในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

3.ให้บริการแก่ชุมชน สังคม และเป็นเครือข่ายการเรียนรู้

4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพและทักษะ เพื่อให้

เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และผลงานวิจัย

 

ประวัติ

วิทยาลัยเทคนิคตรัง ได้ถือกำเนิดมาจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2520

เรื่องรวมโรงเรียนการช่างตรังและโรงเรียนอาชีวศึกษาตรัง เป็นโรงเรียนเทคนิคตรัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2521

และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ 18 สิงหาคม 2523 เรื่องยกฐานะโรงเรียนเทคนิคตรังเป็นวิทยาลัย

เทคนิคตรัง ตั้งวันที่ 1 เมษายน 2521

โรงเรียนช่างไม้ตรัง เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2481 โดยใช้โรงธรรมของวัดมัชฌิมภูมิเป็นสถานที่

เล่าเรียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างไม้ตรังเป็นโรงเรียนการช่างตรัง และในปี พ.ศ. 2519

โรงเรียนการช่างตรังได้ย้ายมาทำการสอน ในหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนการช่างสตรี กรมอาชีวศึกษาได้ประกาศตั้งโรงเรียนการช่างสตรีตรังขึ้นในปี พ.ศ. 2494 และต่อมาในปี

พ.ศ. 2520 กรมอาชีวศึกษาได้ประกาศยุบโรงเรียนการช่างตรังกับโรงเรียนอาชีวศึกษาตรังขึ้นเป็นโรงเรียนเทคนิคตรัง

โรงเรียนเทคนิคตรังสังกัดกองโรงเรียนอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ กม.5 ถนนตรัง – ปะเหลียน

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 300 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ด้านทิศตะวันตก ติดกับถนนตรัง – ปะเหลียน

ด้านทิศตะวันออก ติดกับถนนเข้าหมู่บ้านและที่ดินสาธารณะ

ด้านทิศเหนือ ติดกับถนนทางเข้าศูนย์บำรุง การทางตรังและสถานีวิทยุ

ด้านทิศใต้ ติดกับถนนเข้ากองร้อย ต.ช.ด. กองร้อยอาสาฯ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมอาชีวศึกษา ได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนเทคนิคตรังเป็นวิทยาลัยเทคนิคตรัง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2523

ทำการเปิดสอนดังนี้

1.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดเรียนระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างยนต์

2.ประเภทวิชาคหกรรมแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย แผนกวิชาอาหารและโภชนาการแผนกวิชาคหกรรมทั่วไป

3.ประเภทวิชาพณิชยกรรมแผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาการเลขานุการ แผนกวิชาการตลาด

พ.ศ. 2521 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

พ.ศ. 2522 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

พ.ศ. 2524 เปิดสอนหลักสูตร ปวท. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผนกวิชาการบัญชี

พ.ศ. 2526 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป และแผนกวิชาการบัญชี

พ.ศ. 2527 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เปิดสอนหลักสูตร ปวส. แผนกวิชาช่างก่อสร้างและแผนกวิชาช่างยนต์

พ.ศ. 2534 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

พ.ศ. 2535 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกวิชาคหกรรมธุรกิจ

พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

เปิดสอนหลักสูตร ปวส. แผนกวิชาช่างเทคนิคโลหะ และแผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

พ.ศ. 2537 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2538 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. แผนกวิชาการเลขานุการ

เปิดสอนหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ระบบทวิภาคี ได้แก่ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

พ.ศ. 2539 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สมทบแผนกวิชาช่างยนต์และแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

พ.ศ. 2541 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต

พ.ศ. 2542 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เปิดสอนหลักสูตร ปวส. แผนกวิชาคหกรรมธุรกิจ

เปิดสอนหลักสูตร ปวส. ระบบทวิภาคี แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2543 เปิดสอนหลักสูตร ปวส แผนกวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรม แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

และแผนกวิชาการตลาด

พ.ศ. 2544 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. ระบบทวิภาคี แผนกวิชาเทคโนโลยีการยาง แผนกวิชาคหกรรม

เปิดสอนหลักสูตร ปวส. ระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรม

เปิดสอนหลักสูตร ปทส. (ระดับปริญญาตรี) สาขาวิชาเครื่องกล (เทคนิคยานยนต์)

สาขาวิชาการโยธา และสาขาวิชาการบัญชี

พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตร ปทส. (ระดับปริญญาตรี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

พ.ศ. 2546 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกวิชาเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์

พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกวิชาการโรงแรม

พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร ทล.บ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์(ทวิภาคี)

พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร ทล.บ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์(ทวิภาคี)

พ.ศ. 2561 เปิดสอนหลักสูตร เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร ทล.บ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ทวิภาคี)

พ.ศ. 2562เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกวิชาช่างจักรยานยนต์

พ.ศ. 2563 เปิดสอนหลักสูตร เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร ทล.บ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ทวิภาคี)

พ.ศ. 2563 เปิดสอนหลักสูตร เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร ทล.บ (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ทวิภาคี)

พ.ศ. 2564 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

เปิดสอนหลักสูตร ปวส. แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า